Pin-up İngilizce-türkçe Sözlü

Pin-up İngilizce-türkçe Sözlük

What Is Pin Up

Moda tarz­ları da aynı za­man­da mev­sim­le­re göre far­klı par­çalar­la ken­di­le­ri­ni tem­sil ede­bil­mek­te­dir. Ör­nek ver­mek ge­re­kir­se, son­ba­har ayların­da soğuktan ko­r­una­bil­mek için ce­ket gibi“ „kıya­fet­ler ter­cih edil­mek­te­dir. Bu nokta­da Pin-up mo­dası­na uy­gun ce­ket­ler kullanabilirsiniz.

Ya­zım Tür­k­çe­leş­ti­ri­ci ile hat­alı Tür­k­çe me­tin­le­ri dü­zelt­me. IOS, An­droid ve Win­dows mo­bil plat­form­lar­da on­line ve off­line söz­lük pro­gram­ları. Ayarlar bölü­mü­nü kul­la­rak çe­vi­ri­si­ni gör­mek is­t­ediği­niz söz­lü­k­le­ri se­ç­me ve aynı za­man­da söz­lü­k­le­rin gös­te­rim sırasını ayar­la­ma im­kanı. Ke­limele­rin ses­len­di­ri­lişi­ni oto­ma­tik din­le­mek için ayarl­ar­dan is­teği­niz aksanı se­çe­bi­lir­si­niz. Ka­dın giy­im nok­tasın­da her dö­nem far­klı tarz­lar ve ta­s­arım­lar mo­danın bir par­çası ola­rak or­ta­ya çık­m­akt­a­dır. Bu dur­um­da 7’den 70’e bir­çok ka­dın mo­dayı ta­kip et­mek amacıy­la o dö­ne­min popü­ler ürün­le­ri­ni sa­tın ala­rak giy­in­meye çalışmaktadır.

İlgili Ürün­ler

Öze­l­lik­le etek ve bluz­lar bu nokta­da ter­cih edil­mek­te­dir. Gen­el­lik­le ete­kler uzun kül­ot­lu çora­plar­la bir­lik­te kul­lanılm­akt­a­dır. Ka­barık ete­kler de ter­cih edil­mek­te­dir an­cak bu­ra­da kısa ke­sim mo­dell­er ter­cih edilmektedir.

Bu iş ilanı uyarısını oluş­turar­ak, LinkedIn’in Kul­lanıcı An­laş­masını ve Giz­li­lik Po­li­ti­k­asını ka­bul et­miş olursunuz. Bu e‑postalara abo­neliği­ni­zi di­le­diği­niz za­man ip­tal ede­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca bu çe­rez­le­ri müşte­ri­le­rin hiz­met­le­ri­mi­zi nasıl kul­lan­dıklarını an­la­mak (ör­neğin, web site zi­ya­ret­le­ri­ni öl­çe­rek) em­pie­za böyle­ce iy­ileş­tir­me­l­er ya­pa­bil­mek için kullanıyoruz.

Ke­sin­lik­le Güvenilir

E‑posta ad­res­i­ni­zi doğru­la­mak ve iş ilanı“ „uyarını­zı et­kin­leş­tir­mek için gön­der­diği­miz e‑postadaki lin­ki tıklayın. Alış­ver­iş de­ney­imi­ni­zi iy­ileş­tir­mek için ya­sal çe­rez­ler kul­lanıyo­ruz. De­taylı bil­gi­ye Giz­li­lik ve Çe­rez Po­li­ti­k­ası say­famız­dan erişe­bi­lir­si­niz. Öze­n­li pa­ket­le­me em­pie­za gü­çlü am­ba­laj ile si­pa­riş­ler­iniz Yur­ti­çi Kar­go ta­rafın­dan sig­or­talı taşın­m­akt­a­dır. Site­mi­ze üye ol­duğu­nuz tak­dir­de paylaş­tığınız tüm e‑posta, ad­res, te­le­fon vb pin up tür­ki­ye.

Pin Up­wards gi­riş ad­resi­ni bir kere bul­duktan son­ra kay­bet­mek de bir mik­tar ye­te­nek ve epey dik­kat­siz­lik is­ter. Evet, bu lin­k­le­rin değiş­me­si oy­un­cu­lu­ların ya da gü­ve­ni­lir ca­si­no­ların suçu değil. +200K mo­de­li en uy­gun fi­yat em­pie­za ka­li­te­den sun­an Tab­lo­Shop, müş­te­ri memn­uni­y­e­ti­ni en üst se­vi­y­ede tut­ma­ya çalışır.

Pin Up La­dies Tablosu

Diğer yan­dan yaz ayların­da yapılan ter­cih­ler Pin-up mo­dasını yan­sı­ta­bil­mek için çok daha uy­gun­dur. Ka­dın t‑shirt se­çim­le­ri­ni Pin-up mo­dası­na uy­gun yap­mak is­ti­yor­sanız dar ve yapışan ürün­le­ri se­ç­me­niz ge­rek­mek­te­dir. Bu tarz ince do­kun­uşlar­la is­t­ediği­niz görü­nümü Pin-up mo­dasın­da ko­lay­ca ya­ka­la­ya­bi­lir­si­niz. Gi­riş ve üye­liği yal­nız­ca 12 da­kika­da hal­let­tik­ten son­ra in­ter­net bağlan­tısı olan tüm ci­haz­lar­la gi­riş ya­pa­bi­li­yo­ruz. Yani is­ter bil­gi­sayar, is­ter te­le­fon, is­ter­sek de cap­su­le kull­a­nalım ci­haz ve mo­del fark et­mek­si­zin Pin­up gün­cel gi­riş ve üye­lik son­rası her şey çok ko­lay ve güvenli.

Bu de­taylar arasın­da vü­cut ti­ple­ri­ne göre Pin-up giy­im tar­zı hak­kın­da da bil­gi­ler alına­bi­lir. Far­klı vü­cut ti­ple­ri­ne sa­hip ka­dın­lar ya­pa­cakları se­çim­le­re hem ken­di­le­ri­ni hoş gös­te­ren ank­le re­hab ebook de is­t­edi­kle­ri tarz­da giy­im im­kanı sunul­ur. Pin-up ne­dir so­ru­su son dö­nem­ler­de de te­krar­dan popü­ler bir hal al­mış­tır. Moda akım­ları bir sar­mal içe­risin­de te­krar popü­ler hale ge­le­bil­mek­te­dir. Gü­nümüz­de Pin-up giy­im tar­zı­na uy­gun ürün­ler sa­tın al­mak için Tren­dyol ’u gü­ven­le ter­cih ede­bi­lir­si­niz. İnsa­nl­ar, içe­risin­de bu­lun­du­kları hava duru­mu­na ve şart­ları­na göre uy­gun kıya­fet se­çim­le­ri yapmaktadırlar.

Gü­ven­li Ödeme

Öte yan­dan bir­çok far­klı mo­del kıya­fet ile para ins­an­lar bu tar­zı oluş­tu­ra­bil­mek­te­dir. Dik­kat edil­me­si gere­ken nok­ta ise ka­dın­ların ken­di­le­ri­ne yakışan ve uy­gun ürün­ler se­ç­me­si­dir. Pin up­ward ne de­mek so­rusuna ce­vap ara­yan kişi­ler için bir­çok far­klı kay­nak bu­l­un­m­akt­a­dır. Bu kay­naklar içe­risin­de en önem­li­si ise hiç kuş­kusuz in­ter­net em­pie­za so­sy­al me­dya olm­akt­a­dır. Çeşit­li içe­rikle­ri bu­la­bil­eceği­niz plat­form­lar saye­sin­de Pin-up mo­dası hak­kın­da bir­çok de­ta­ya ulaşabilirsiniz.

Üs­te­lik Cu­ra­çao Lisansı’na da sa­hip ol­ması ‑ki bu iki­si za­ten gü­ve­ni­lir­liği­ni ke­sin kılıyor- onu ka­zan­dıran or­an­ları, fırs­at­ları, oy­un­ları ve bo­nus­larıy­la ra­kip­siz yapıyor. Pin-up on line ca­si­no ke­sin­lik­le gü­ve­ni­lir, kaz­an­mak için he­nüz za­man var­ken bu fırs­at­tan 18 yaşın­dan büyük her­kes yar­ar­lana­bi­lir. Kişi­ye özel ürün­ler, çer­çe­ve­li kan­vas ta­b­lo­lar ile 500 TL al­tında­ki ve 3000 TL üzer­inde­ki si­pa­riş­ler­de kapı­da öde­me se­çe­neği­ni bulunmamaktadır.

Şun­lar­la Daha Faz­la Bil­gi Edinin: 

Tüm özel şahsını­za ait bil­gi­ler ko­ru­ma al­tınd­a­dır ve Tab­lo­shop. com gü­ven­ce­s­in­de­dir. Tür­ki­ye kon­u­mu için İç­er­ik Yö­ne­ti­cisi iş ilanı uyarısı oluş­tur­mak için gi­riş yapın. De­vam Et se­çe­neği­ni tıkla­ya­rak, Lin­ke­dIn Kul­lanıcı An­laş­masını, Giz­li­lik Po­li­ti­k­asını, ve Çe­rez Po­li­ti­k­asını ka­bul et­miş olursunuz.

3 iş günü içe­risin­de öde­me­si yapıl­ma­yan si­pa­riş­ler oto­ma­tik si­lin­mek­te­dir. Ürü­nü­nüz en kısa sü­re­de üre­ti­lir, Türkiye’nin her ye­ri­ne ücret­siz kar­go far­kıy­la kapını­za ka­dar tes­lim edi­lir. Ahşap kas­nağın gü­çlü yapısı saye­sin­de, ta­b­loya her­han­gi bir fi­zik­sel dar­be ol­duğun­da dahi gü­çlü yapısını ko­rum­akt­a­dır. Bunu bir iki kere yap­tığınız­da ar­tık ge­ri­si, yani ta­kip et­mek ço­cuk oy­un­cağı ola­cak. Daha son­ra­ki yo­r­um­larım­da kul­lanıl­ması için adım, e‑posta ad­re­sim ve site ad­re­sim bu ta­rayıcıya kaydedilsin.“

İngilizce-türkçe Söz­lük­te Pin-up’ın Çevirisi

„Öze­l­lik­le so­sy­al me­dya ve in­ter­net saye­sin­de kişi­le­rin bu tarz us­an­za akım­ları­na karşı daha bil­gi­li olma şan­sı da art­mış­tır. 1940 ve 50’lerde çık­mış bir akım olan Pin-up gü­nümüz­de ha­len ak­tif bir şe­kil­de kul­lanılm­akt­a­dır. Pin-up gibi ka­dın­ların bel­li başlı öze­l­li­kle­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ran as­lın­da bir yaşam bi­çi­mi de de­ni­le­bi­lir. En sık giy­im tar­zı ile yan­sı­tılan bu moda akımı içe­risin­de ter­cih edi­len bel­li başlı par­ça­lar bulunmaktadır.

Pin Up Girls Tab­lo­su ve diğer tüm ürün­ler gü­neş, ışık, flaş gibi et­ken­ler­den etki­len­mez. %100 pa­muktan üre­ti­len kan­vas ku­maşlar, uzun yıl­lar sü­res­in­ce da­yanıklı bir bi­çim­de ürü­nü­nü­zü kul­lan­manı­zı sağlar. Pin Up Girls Tab­lo­su ve diğer tüm ta­b­lo­lar pro­fe­syo­nel iş­çi­lik ile hazırlanır.

Ek Bil­gi

Bir pro­blem yaşanır­sa gene can­lı de­s­tek­ten yar­dım al­mak de uma çok müm­kün. Ama açık­çası bu iş pro­fe­syo­nel de olsa yeni başla­yan de uma olsa oy­un­cu­lar em­pie­za bahis se­ver­ler için çok ko­lay. Al­tını te­krar çiz­mek is­t­ediği­miz nok­ta doğru siteyi bul­duğu­nuz­dan emin ol­manız doğrul­tu­sun­da ola­cak­tır. Ayna site­le­ri sah­te san­mayın, link değiş­tiği için aynı siten­in ko­py­a­l­an­masın­dan kay­naklı bu site­ler yayı­na gir­mek­te­dir. 20 mi­ly­ond­an faz­la söz­cük ve an­lamı üç far­klı aksan­da din­le­me se­çe­neği. Etimo­lo­ji, Eş ve Zıt an­lam­lar, ke­li­me okun­uşları ve gü­nün kelimesi.

Bu­lun­duğu­nuz ad­res em­pie­za mo­bil böl­geye bağlı ola­rak 1–4 iş günü içe­risin­de tes­li­mat sağlan­m­akt­a­dır. Mu­ha­se­be de­part­manımız mesai saat­le­ri içe­risin­de her 30dk’da bir ha­va­le-eft si­pa­riş­ler­inin kon­trol­le­ri­ni sağlam­ak­ta ve onay ver­mek­te­dir. Onaylanan si­pa­rişi­niz sms-mail ile ta­rafını­za bil­gi­len­dir­me yapılm­akt­a­dır. Site­miz­den yap­mış ol­duğu­nuz alış­ver­iş­ler­de adet ve tu­tar sınır­la­ması ol­ma­dan, Havale/Eft öde­me yön­te­mi­yle oluş­tur­duğu­nuz tüm si­pa­riş­ler­iniz­de %5 in­di­rim sağlıyo­ruz. Bi­rin­ci sınıf ka­li­teyi du­ran­te uy­gun fi­ya­ta sa­tın al­manız için her za­man en uy­gun fi­yat ga­ran­ti­si sun­uyo­ruz. Çok uzun yıl­lar aynı renk, ışık ve doku ka­li­te­si­ni korumaktadır.

Bi­rin­ci Sınıf İşçilik

Si­pa­riş­ler­ini­zi kapı­da na­kit ya da kre­di kar­tı tek çe­kim ile gü­ven­le ödey­e­bi­lir­si­niz. Kar­go fir­masının da al­mış ol­duğu kapı­da öde­me hiz­met ücre­ti +70 TL’­dir.“ „[newline]3D Se­cu­re hiz­me­ti ve dün­yanın önde ge­len öde­me sis­tem­le­ri fir­ması Mas­ter­pass al­tyapısı dolay?s?yla gü­ven­li öde­me sis­tem­imiz­le gönül ra­h­at­lığıy­la alış­ver­işi­ni­zi ya­pa­bi­lir­si­niz. A’­dan Z’ye bi­rin­ci sınıf mal­ze­mele­rin kul­lanıl­dığı ürün­ler­de, %100 müş­te­ri memn­uni­y­e­ti bi­rin­ci ön­ce­liği­miz­dir. Site­miz üzerinden ya­pa­cağınız tüm alış­ver­iş­ler­de kre­di kar­tı­na tak­sik im­kanı bu­l­un­m­akt­a­dır. En iyi so­nu­çlar için lüt­fen ta­rayıcını­zın çe­rez­le­ri ka­bul et­tiğin­den emin olun.

Uz­man ka­dro­su ile pro­fe­syo­nel iş­çi­lik­le %100 yer­li üre­tim ve 1. Tak­sit­li alış­ver­iş­ler­de bank­aların uy­gu­lamış ol­duğu vade far­kları bu­l­un­m­akt­a­dır. Or­tala­ma si­pa­riş­ler­iniz 1–2 iş gü­nünde An­ka­ra mer­kez­li imalathan­emiz­den kar­go­ya tes­lim edilmektedir.

De­fi­ni­ti­on Of Pin-up In Eng­lish Dictionary

Pin up ne­dir so­ru­su da bu nokta­da bir­çok ka­dın“ „ta­rafın­dan me­rak edi­le­rek araş­tırılm­akt­a­dır. Eski dö­nem­ler­de kart­pos­tal ka­dın­ları ola­rak de uma bi­li­nen bu tarz­da ön pla­na çı­kan duy­gu­lar arasın­da ca­zi­be, ro­man­tizm ve seks­a­pa­li­te bu­l­un­m­akt­a­dır. An­cak gün­cel gi­riş için lin­k­ler değişir­ken ne ka­dar gü­ve­ni­lir diye me­rak et­tik, di­rekt ken­di­miz test et­tik. Yu­karı­da be­lirt­tiği­miz gibi hi­ç­bir şey değiş­me­den ka­zan­dığımız tüm para ay­nen yeni siteye ge­ç­ti, hes­a­bımız aynı, the wo­man şey aynı, üs­te­lik hi­ç­bir şey para yap­ma­dan! Pin-Up Casino’nun AB’den onaylı bir bahis ve eğ­lence site­si ol­duğunu da her­ke­se ha­tırl­at­mak gerek.

Ön­em­siz çe­rez­le­rin bu şe­kil­de kul­lanımı­na izin ver­mek için Ka­bul Et, red­det­mek için Red­det se­çe­neği­ni se­çin. Se­çim­ler­ini­zi di­le­diği­niz za­man ayarl­ar­dan değiş­ti­re­bi­lir­si­niz. Ta­b­lo­lar­da kul­lanılan ahşap çer­çe­ve­ler bi­rin­ci sınıf çam ağacın­dan imal edil­mek­te­dir. Pin Up Wo­men Tab­lo­su ve diğer tüm ürün­ler­de ahşap şa­se­ler 3x3cm kalın­lığa sa­hiptir. Tüm kan­vas ta­b­lo­larımız­da 370gr/m2 %100 pa­muk as­tar­lı bi­rin­ci sınıf sa­na­t­sal kan­vas ku­maşlar kullanılmaktadır.