Bet­ting Club, Epi­so­de 7 Ty­po­wa­nie Ufc Fight Night 2

Bet­ting Club, Epi­so­de 7 Ty­po­wa­nie Ufc Fight Night 26

Zd­ra­da Sprzed Ty­siącle­cia Czy Wiesz Kie­dy Napraw­dę Dos­zło Do Pierw­s­ze­go Roz­bio­ru Polski?

gal sports betting

Wr­zo­sek w KSW stoc­zył w tym roku już jed­ną wal­kę i re­gu­lar­nie wys­tę­pu­je w klat­ce co kil­ka mie­się­cy. Z każ­dym wys­tę­pem za­wod­nik z Wars­za­wy jest leps­zy oraz po­ka­zu­je napraw­dę wi­docz­ne pos­tę­py, także w płaszc­zyź­nie par­te­rowej. Szpil­ka w ost­at­nim wys­tępie nies­pod­zie­wa­nie wy­grał z Ma­ri­us­zem Pud­zia­now­skim, dos­ko­na­le wy­kor­zys­tu­jąc jego bra­ki boks­er­skie oraz ek­s­ploat­ac­ję or­ga­niz­mu. Te­raz zmier­zy się z ry­wa­lem, który w stó­jce po­sia­da zde­cy­do­wa­nie więcej atu­tów oraz jest dużo sil­nie­js­zy fi­zy­cz­nie. Trze­ba mieć jed­nak świa­do­mość tego, że Aus­tra­li­jc­zyk biję nie­miło­si­er­nie moc­no i je­den błąd Ame­ry­ka­ni­na może od­wrócić losy tej walki.

W na­j­więks­zej or­ga­ni­zac­ji na świe­cie jed­nak jego BJJ już nie bły­szc­zało i tyl­ko jed­na kon­tro­wer­sy­j­na de­cyz­ja sęd­zie­go po­z­wo­liła mu wy­grać przez sub. Co do BJJ May­nar­da to ma do­brą de­fen­sy­wę, co po­ka­zał w wal­ce z Flo­ria­nem, dość sku­tecz­nie kon­tro­lu­jąc go w part­erze. Jako cie­ka­wost­kę po­dam fakt, że je­dy­ną porażkę przez pod­da­nie zadał mu Nate Diaz w 5 se­zo­nie The Ul­ti­ma­te Figh­ter, co oc­zy­wiście nie zep­suło jego ofic­jal­n­ego rekordu.

Do­nald Cerrone

Ali­s­ta­ir i Tra­vis wy­glą­da­ją jak mi­li­o­ny mo­net, kie­dy wal­c­zą w pierw­s­zej rund­zie. Od dru­giej wi­docz­nie sł­ab­ną i nie wy­glą­da­ją już tak świet­nie, jak w po­c­ząt­ko­wej fa­zie wal­ki. [newline]Trzeba mieć nad­zie­ję, że wal­ka skońc­zy się w pierw­s­zej rund­zie, bo póź­niej może być co­raz nud­niej, a tego nam nie ży­c­zę. Brow­ne może jest ciut leps­zym za­paś­ni­kiem, jeś­li chod­zi o tech­ni­kę, ale Ali ws­zyst­ko po­wi­ni­en odro­bić z na­wiąz­ką swo­ją siłą fi­zy­cz­ną. Co do BJJ, to jeś­li Brow­ne nie będ­zie pchał gło­wy w gi­lo­tynę, to nie spod­zie­wał­bym się w tej wal­ce poddania.

gal sports betting

W pierw­s­zej fa­zie wal­ki Sho­gun będ­zie sza­le­nie nie­wy­god­nym ry­wa­lem dla Son­ne­na w tej płaszc­zyź­nie. Trud­no będ­zie go skon­tro­lo­wać na zie­mi i jego BJJ może zao­wo­co­wać wy­graną przez pod­da­nie. Czas goni, więc nas­tęp­ne dwie ana­li­zy będą krót­kie, ale post­aram się w nich za­mieścić to, co na­j­waż­nie­js­ze. W bard­zo cie­ka­wym po­je­dy­n­ku wagi ko­gu­ciej zmier­zą się ze sobą Mi­cha­el Mc­Do­nald i Brad Pi­ckett. Dzi­wi mnie, że buk­mach­er­zy za­pro­po­no­wa­li tak wy­so­ki kurs na Ame­ry­ka­ni­na i myślę, że trze­ba to wykorzystać.

Ksw 94 Kur­sy Buk­ma­cher­skie (11052024 R)

Bra­ki szyb­kości w stó­jce i dzi­ura­wa gar­da, bez­sil­ność za­paś­nic­za i jak­by brak wia­ry kosz­to­wały go prze­graną i chwi­lo­wy ko­niec mar­zeń o by­ciu mis­trzem. W moim odc­zu­ciu wy­nik tam­tej wal­ki był kon­tro­wer­sy­j­ny i po raz ko­le­j­ny uwi­docz­niły się bra­ki szyb­kości May­nar­da i swo­jego rod­za­ju „nie­po­rad­ność”. Nie wiem czy przy tak wal­c­zą­cym Guid­zie moż­na było zro­bić coś więcej, na­to­mi­ast wiem, że May­nard zno­wu nie wy­glą­dał tak, jak­bym tego oczekiwał.

Jeś­li tak było w is­to­cie – jeś­li Bez­prym stał się za­led­wie pus­tą, niena­wist­ną sko­rupą czło­wie­ka – to stał się też ide­al­nym kan­dy­da­tem na bun­tow­ni­ka. Miesz­ko tymc­za­sem szyb­ko dał mu pre­tekst do działa­nia. Bo­lesław Chro­bry jak nikt inny po­tra­fił od­bier­ać lud­zi­om po­c­zu­cie włas­nej war­tości. Na­wet jego ulu­bio­ny syn, Miesz­ko przez lata dwoił się i troił, by udo­wod­nić, że zasłu­gu­je na uzna­nie ojca. Straceńc­ze mis­je, na­j­nie­bez­piecz­nie­js­ze kam­pa­nie… Za­glą­dał w oczy śmier­ci, byle usły­szeć od Bo­lesła­wa dob­re sło­wo. Na­wet gdy Chro­bry um­arł, wciąż nie był w sta­nie wy­jść z jego cienia.

Co­nor Mc­gre­gor Wykpił Leo­na Ed­ward­sa I Ws­ka­zał Dwa Pasy, Któ­re Ma Na Oku – Brak Wśród Nich Tego W Wad­ze Lekkiej!

I że za spra­wą wspól­n­ego, sko­or­dy­no­wa­n­ego ata­ku na­jłat­wiej osią­gną za­mier­zo­ne cele. Obo­je po­chod­zi­li z trze­cie­go związ­ku Bo­lesła­wa Chrob­re­go. I choć róż­ni­ca wie­ku spra­wiała, że nie­mal się nie zna­li – Re­gel­in­da wy­szła za mąż, gdy Ot­ton miał góra trzy lat­ka – to mężc­zyz­na mógł lic­zyć na napraw­dę gorące przy­jęcie na miś­nieńs­kim dwor­ze. Re­lac­je międ­zy pol­skim kró­lem a mar­grabiną już od daw­na były da­le­kie od poprawności.

Kurs na pierw­s­ze­go z nich to ok. 1.35, podc­z­as gdy kurs na dru­gie­go wy­no­si mniej więcej 3.20. Co do par­te­ru, tu­taj upa­tru­ję prze­wa­gi Kow­bo­ja, który po­tra­fi wy­gry­wać przez pod­da­nia w prze­ci­wieńst­wie do swo­jego prze­ciw­ni­ka. Noons to do­bry par­te­rowiec w de­fen­sy­wie i nie po­wi­ni­en dać so­bie zro­bić więks­zej krzyw­dy w tej płaszc­zyź­nie. Wąt­pię na­to­mi­ast, aby miał w nim do za­ofe­ro­wa­nia coś, czym prze­ko­na do sie­bie sęd­ziów punk­to­wych. Sta­wiam w tej wal­ce na Tra­vi­sa Browne’a i daję mu 60% szans na zwycięstwo.

Czy Szpil­ka Zas­koc­zy? Prze­gląd Buk­ma­cher­ski #145 – Ksw 94: Bar­to­siń­ski Vs Michaliszyn…

Po wy­gra­nej z nie­po­ko­n­anym Ka­mi­lem Gawry­jol­kiem, te­raz Sło­wak po­wi­ni­en do­pi­sać ko­le­j­ne zwy­cięst­wo do swo­jego bil­an­su. Za­wod­nik z Dą­bro­wy Gór­nic­zej nie stoc­zył żad­nej wal­ki na mis­trzow­skim dys­tan­sie pięciu rund, a wal­kę zaak­cep­tował z 10-dnio­wym wy­przedze­niem. To oz­nac­za, że od tego mo­men­tu nie­mal por­zu­cił przy­go­to­wa­nia i za­jął się eks­pre­so­wym ścina­niem wagi, co osła­bi jego or­ga­nizm oraz będ­zie wy­cieńc­za­jące w per­spek­ty­wie ewen­tu­al­nych póź­nie­js­zych rund. Do­tych­c­z­as Mi­ch­alis­zyn stoc­zył w KSW dwie wal­ki, któ­re za­końc­zyły się szyb­ki­mi zwy­cięst­wa­mi, jed­nak cały czas ki­bice nie mogą doc­ze­kać się na ek­s­ploz­ję jego ta­len­tu. Co praw­da był w przy­go­to­wa­niach do gali KSW 95, jed­nak miał tam się zmier­zyć z Bria­nem Hooiem, który nie ocie­ra się na­wet o spor­to­wy po­zi­om Bar­to­sińs­kie­go i mi­ała być to wal­ka na dys­tan­sie trzech rund. W wal­ce wiec­zoru gali KSW 94 dojd­zie do star­cia dwóch głośnych na­zwisk, któ­re doś­wiad­c­ze­nie w MMA zbier­ają do­pie­ro od niedawna.

Mc­Do­nald to za­wod­nik, który ma ws­zyst­kie um­ie­jęt­ności, żeby przez pierw­s­ze mi­nu­ty ut­rzy­mać wal­kę w stó­jce i roz­pra­wić się z An­gli­kiem w ty­po­wy dla sie­bie, bru­tal­ny sposób. Jeś­li wal­ka wyjd­zie do 3 run­dy, może być ner­wo­wo, jed­nak jes­tem nie­mal pew­ny, że Ame­ry­ka­nin udo­wod­ni po raz ko­le­j­ny, że jes­tem jed­nym z na­j­więks­zych ta­len­tów w MMA. Uważam, że prze­wa­ga kon­dy­cy­j­na Son­ne­na będ­zie w tej wal­ce ogrom­na. Nie wier­zę w to, że Sho­gun po tylu kon­tuz­jach będ­zie dotrzy­my­wał kro­ku w tym aspek­cie wal­ki swo­je­mu rywalowi.

Już dzi­siaj możesz zamó­wić na­j­now­s­zą książkę Ka­mi­la Ja­ni­ckie­go pod ty­tułem „Damy ze ska­zą” na empik.com. W efek­cie udało się po­minąć iście bi­zan­ty­js­kie pro­ce­du­ry obo­wią­zu­jące na nie­mieckim dwor­ze. Ws­zyst­ko to wy­ma­gało ty­ta­nicz­n­ego wy­sił­ku, tym bard­ziej że prze­cież dwór znaj­do­wał się w cią­głym ru­chu. Częs­to au­di­en­c­ja nas­tę­po­wała do­pie­ro po tym, jak upras­za­ją­cy o nią de­lik­went prze­był w ce­sar­s­kim ors­za­ku set­ki kilometrów.

Na­leży pa­mię­tać o nie­wiel­kiej od­por­ności Szpil­ki na przyj­mo­wa­ne cio­sy oraz ka­te­go­rii wa­go­wej, w któ­rej za­kon­takt­owa­ny jest ten po­je­dy­nek, co spra­wia, że war­to posta­wić na za­końc­ze­nie star­cia przed cza­sem. Wr­zo­sek bard­zo moc­no ko­pie, a na­j­bard­ziej oc­zy­wis­ty sposób na wal­kę z pięściar­zem to właś­nie kop­nięcia. Za­końc­ze­nie star­cia we­dług tego sce­na­ri­us­za jest na­j­bard­ziej prawdopodobne.

Co­nor Mc­gre­gor Wykpił Leo­na Ed­ward­sa I Ws­ka­zał Dwa Pasy, Któ­re Ma Na…

Nie przez pryz­mat po­li­ty­cz­nych ar­gu­men­tów, ale przy­ziem­nych, ludzkich emoc­ji. Miesz­ko, pod­jud­za­ny przez sprag­nionych łupów żoł­nier­zy, chciał za ws­zel­ką cenę udo­wod­nić swo­ją war­tość. Pod­jął się mis­ji w równym stop­niu sza­leńc­zej, co zuchwałej. W Niemc­zech od ja­kie­goś cz­a­su sroży­li się prze­ciw­ni­cy no­wego kró­la Kon­ra­da II. Stron­nict­wo sku­pio­ne wo­kół księż­nej gór­nej Lo­ta­ryn­gii Ma­tyl­dy starało się na­wet o za­w­ar­cie so­jus­zu z Mieszkiem.

Mi­ałeś Na Myś­li “et De” W Ję­zy­ku Fran­cusk­im­prze­tłu­macz Na Ję­zyk Pol­ski­prze­tłu­macz Na Ję­zyk Angielski

Stop­nio­wo zys­ku­jąc prze­wa­gę w stó­jce i bro­niąc cho­ciaż co dru­gie oba­le­nie wy­punk­tu­ję May­nar­da lub po­ku­si się o nies­pod­zi­an­kę i skońc­zy wal­kę przez TKO. Nie­zo­ri­en­to­wa­na w bieżą­cych za­jściach na Rusi Przedsła­wa prze­cen­iła moż­li­wości i chęci swo­jego bra­ta, wiel­kie­go księcia Ja­rosła­wa Mąd­re­go. Sąd­ziła, że ten z ocho­tą wy­po­wie Miesz­ko­wi wo­jnę, by od­zys­kać po­gra­nicz­ne gro­dy zagar­nię­te przez Chrob­re­go i osad­zić na pol­skim tro­nie wd­zięcz­n­ego Bezpryma.

Czy Eds­on Bar­bo­za Zas­koc­zy? Prze­gląd Buk­ma­cher­ski #146 – Ufc Ve­gas: Bar­bo­za Vs…

Aku­rat toc­zył wo­jnę domo­wą z jed­nym z włas­nych bra­ci i to ten kon­flikt an­gażo­wał gros jego uwa­gi. Poza tym Ru­ry­ko­wicz nie wier­zył chy­ba most­bet w łat­wość wy­pra­wy na Pol­skę. Bądź co bądź, Miesz­ko do­pie­ro co z suk­ce­sem na­jechał Sak­so­nię, bez­kar­nie plą­dru­jąc nie­mieckie pogranicze.

Gd­zie Obsta­wiać Ksw 94?

Miesz­ko od lat na­krę­cał spi­ralę prze­mo­cy i niena­wiści. Re­gel­in­da też zresz­tą nie zro­biła nic, by pow­strzy­mać es­ka­l­ac­ję spo­ru. Te­raz prag­nęła od­pła­ty za krzyw­dy w ta­kim sa­mym stop­niu jak kró­lews­cy bracia.

Cha­el Sonnen

Nie roz­pi­su­jąc się dużo o wal­ce, w stó­jce będ­zie to kon­front­ac­ja bok­su z ta­js­kim bok­sem. Myślę, że poz­ba­wi Noon­sa mo­bil­ności, moc­no oko­pu­jąc jego nogi, przy okaz­ji stara­jąc się kon­tro­wać boks­er­sko ry­wa­la, który ma od nie­go króts­zy za­sięg. Co do ewen­tu­al­nej wal­ki w part­erze, to nie spod­zie­wam się fa­jer­wer­ków. Fakt, że gdy Grant przy­był do UFC, był uważa­ny za świet­n­ego grapp­lera. Na 13 wy­granych, aż 12 przez pod­da­nie, taki wy­nik zaw­s­ze robi wrażenie.

Ksw Kur­sy Buk­ma­cher­skie – Podsumowanie

Jeś­li May­nard przy­go­tu­ję się op­ty­mal­nie i uży­je swoich za­pasów, to ma pra­wo być fa­wo­ry­tem do wy­gra­nej. Za­pa­sy to pię­ta achil­le­so­wa TJ Gran­ta, która może mu ode­brać zwy­cięst­wo na UFC 160. O tym, że May­nard jest jed­nym z na­j­leps­zych za­paś­ni­ków w wad­zę lek­kiej, nie trze­ba chy­ba ni­ko­go prze­k­o­n­y­wać. TJ Grant za to już nie raz prze­gry­wał przez swo­je za­pa­sy i war­to tu­taj przy­pa­trzeć się jego w wal­ce z Johnym Hendrick­sem. Na wstępie zaz­nac­zę, że TJ był bliżej wy­gra­nej niż Car­los Con­dit z tym sa­mym ry­wa­lem, na­to­mi­ast jego sku­tecz­ność obron przed oba­le­nia­mi wy­ni­o­sła 0%. Nies­te­ty 8/8 udanych oba­leń to fa­tal­ny wy­nik i jeszc­ze w wal­ce z Dun­ha­mem było wi­dać, że mimo lek­kich pos­tępów ta obro­na nie jest dobra.

Bet­ting Club, Epi­so­de 1 – Ufc 160

Świet­nie czu­je się w part­erze, ale bard­zo łat­wo za­gro­zić mu w stó­jce. Ma też pro­ble­my z fi­zy­cz­nie wal­c­zą­cy­mi ry­wala­mi, a Vo­j­ca­ka moż­na do ta­kich za­lic­zyć. Dłu­ga prz­er­wa mieszka­jące­go w Niemc­zech Bra­zy­li­jc­zy­ka na pew­no nie wpły­nie do­brze na jego for­mę, a Pras­el nig­dy nie słynął z wy­bit­nej kon­dy­c­ji. Wal­ka w ka­te­go­rii ciężkiej po­międ­zy za­wod­ni­ka­mi, któr­zy na ra­zie są bard­zo da­le­ko od mis­trzow­skie­go pasa. Pras­el wra­ca do klat­ki po blis­ko dwóch latach i szyb­kiej cz­a­so­wej porażce z Phili­pem De Frie­sem. Vo­j­cak w KSW stoc­zył dwie wal­ki, z których wy­grał jedną.

Ma­jąc wiel­ką wi­arę w jego moż­li­wości, nie jes­tem wsta­nie so­bie wyo­bra­zić jego prze­gra­nej w wal­ce z Ja­me­sem Te Huną. Po raz pierws­zy w Bet­ting Club li­de­rem druży­ny jest za­wod­nik, któ­re­go buk­mach­er­zy uważa­ją za un­der­do­ga. Z rac­ji, że mam od nich inne zda­nie i chcę po­rus­zyć kil­ka kwestii do­ty­c­zą­cych obu za­wod­ni­ków, post­a­nowiłem tej wal­ce poś­więcić na­j­więcej miejsca.

O tym, że TJ Grant jest w ży­cio­wej for­mie – w prze­ci­wieńst­wie do May­nar­da – jes­tem nie­mal pew­ny. Tego, że TJ nie zlek­ce­waży ry­wa­la i da z sie­bie 100%, jes­tem pew­ny. Dłu­go prz­er­wa od walk, wra­ca po kon­tuz­ji, ost­at­ni po­je­dy­nek z Gui­dą żen­u­ją­co sła­by. Czy na­zwis­ko Grant jest wsta­nie zmo­bi­lizować go na tyle, aby wrócił głod­ny zwy­cięst­wa jak w wal­ce z Ed­ga­rem? Szc­zer­ze mó­wiąc, mam wąt­pli­wości i tu­taj wid­zę ko­le­jną sz­an­sę Gran­ta. Jeś­li May­nard nie będ­zie przy­go­to­wa­ny na 100%, to cze­ka go pie­kiel­nie trud­na wal­ka i po­ten­c­jal­na prze­gra­na z młodszym rywalem.

Na Bud­zi­szyn po­cią­gnął z czys­to sym­bo­licz­nym oddziałem. Wc­ześ­niej do­ga­dał się z po­gańs­ki­mi Lu­ty­ka­mi, za­mieszku­ją­cy­mi pół­no­c­ne Poła­bie. Ci czu­li się na nowo za­groże­ni pol­ską ek­spansją i chcie­li raz jeszc­ze zawr­zeć so­jusz z ce­sarst­wem. Zgod­zi­li się na­wet wziąć na sie­bie głów­ny ciężar walk. Do­pie­ro z cza­sem oka­zało się, że tyl­ko rzu­ca­li sło­wa na wiatr. Pod Bud­zi­szy­nem nie sta­wił się ani je­den lu­ty­cki żołnierz.

Wi­kiń­ski Na­jazd Na Pol­skę Czy To Skan­dy­naws­cy Wo­jow­ni­cy Unicest­wi­li Mo­carst­wo Bo­lesła­wa Chrobrego?

Jeś­li tak, to masz od­po­wie­dź na to, jak za­paś­nic­zo wal­c­zy Ame­ry­ka­nin. Nie wiem, co by się mu­siało stać z um­ie­jęt­nościa­mi Whit­takera, żeby był wsta­nie na­wią­zać rów­nor­zęd­ną wal­kę za­paś­nic­zą z tak kon­se­kwent­nym i zde­ter­mi­no­wanym za­paś­ni­kiem jak Col­ton. Spod­zie­wam się w tej płaszc­zyź­nie ogrom­nej prze­wa­gi Smitha.

Wal­ka Mi­chała Ol­ek­sie­jc­zu­ka W Czu­bie Rozpi­ski Ufc 302: Mak­ha­chev Vs Poi­rier – God­zi­ny Transmisji

Bez waha­nia wsta­wiła się za Ot­to­nem u ces­ar­zowej Gi­ze­li. Ta z ko­lei szep­nęła dob­re sło­wo o pol­skim kró­le­wic­zu sa­me­mu im­pe­ra­to­ro­wi. Naj­młodszy z trzech pol­skich dy­nas­tów dużo lepiej na­da­wał się do roli emi­sa­ri­us­za. Bądź co bądź, jego ojcem chrzest­nym był nie kto inny, jak tyl­ko nie­odżało­wa­ny Ot­ton III. Może i nie znał ce­sar­s­kich ur­zęd­ni­ków ani szam­be­lanów, ale mógł uder­zyć do ko­bie­ty uchod­zącej za jed­ną z na­j­wier­nie­js­zych po­ple­cz­nic­zek Kon­ra­da II.

11 zwy­cięstw z rzę­du nad sła­by­mi na­zwis­ka­mi (w więks­zości przy­pad­ków). Ali wy­grał z Werd­um­em, ale nie zgadzam się z tam­tym wer­dyk­tem sęd­ziow­skim i wy­grał też ze scho­ro­wanym Les­na­rem. Po­niekąd uważam też, że Ali­s­ta­ir ob­nażył po­zi­om wagi ciężkiej, ale wiem, że niek­tór­zy re­agu­ję aler­gicz­nie na tą tezę, więc nie chcę się roz­pi­sy­wać na ten te­mat. Na­j­więks­zą sz­an­sę dla Bra­zy­li­jc­zy­ka upa­tru­ję w stó­jce. Pa­ra­doksal­nie przy­c­zyną porażki Fa­be­ra może oka­zać się Dua­ne Lud­wig, jego nowy tre­ner od ta­js­kie­go boksu.